Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 07 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2054 nr XXVI/194/09 Rady Gminy Rypin z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w fragmencie wsi Rusinowo na działkach o numerach ewidencyjnych 326/8 i 481/4 5054
2055 nr XXVII/199/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Rakowo sołectwo Czyżewo, działki o nr ewidencyjnych: 367/2 i 367/3 5061
2056 nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 5070
2057 nr XXIX/153/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 5073
2058 nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego 5074
2059 nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 5076
2060 nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 5081
2061 nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 5083
2062 nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 5084
2063 nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 5087
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-08
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]