Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 116 Bydgoszcz, 25 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1925 nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ?Plebanka? położonego w Koronowie 4775
1926 nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 4783
1927 nr XXXV/353/09 Rady Miasta Rypin z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 4784
1928 nr XXXV/303/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Włocławek 4785
1929 nr XXXV/336/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 4786
1930 nr XXXIV/254/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotniki Kujawskie 4788
1931 nr XXXIV/259/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Złotniki Kujawskie i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 4788
1932 nr XL/174/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 4789
1933 nr XLI/177/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 7490
1934 nr XLI/178/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4790
1935 nr XLI/179/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 4791
1936 nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej 4792
1937 nr XLI/181/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 4793
1938 nr XLI/182/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych 4793
1939 nr XXXVIII/435/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica 4798
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-26
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]