Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 23 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1907 nr XXVI/167/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 4747
1908 nr XXVI/168/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 4748
1909 nr XXVI/169/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 4749
1910 nr XXVI/173/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 4750
1911 nr XXXVIII/406/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4751
1912 nr XXXVIII/407/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 4753
1913 nr XLIII/356/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 4754
1914 nr XLIII/357/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu 4755
1915 nr XLIII/358/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Markowie 4758
1916 nr XL/446/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 4761
1917 nr XL/447/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 4763
1918 nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4763
1919 nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w zasięgu administracyjnym Gminy Koronowo 4764
1920 nr XLI/360/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 4765
1921 nr XLI/361/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 4766
1922 nr XLI/362/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 4767
1923 nr XLI/363/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze 4768
INFORMACJA
1924 z dnia 3 listopada 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-33(2)/2009/15911/AJ o Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie ubiegającym się o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4769
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-24
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-24
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]