Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 20 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1881 nr XXXI/218/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Włocławek 4704
1882 nr XXXI/224/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Włocławek 4707
1883 nr XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4708
1884 nr XXXIX/345/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4711
1885 nr XXVII/205/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Rypin? i ?Zasłużony dla Gminy Rypin? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów 4711
1886 nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4714
1887 nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4717
1888 nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Rypin? i ?Zasłużony dla Gminy Rypin? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów 4718
1889 nr XXXII/195/09 Rady Gminy Rogowo powiat żniński z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso 4718
1890 nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2010 r. 4720
1891 nr XXVI/204/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej 4721
1892 nr XXVI/205/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 4722
1893 nr XXVI/208/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć 4726
1894 nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 4728
1895 nr XXXVII/524/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 4730
1896 nr XXXVII/525/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 4731
1897 nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty 4732
1898 nr XXXVII/528/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Inowrocławskiego Domu Kultury w Inowrocławiu 4732
1899 nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu 4733
1900 nr XXIV/254/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2010 r. 4736
1901 nr XXIV/255/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2009 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2010 r. 4737
1902 nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 4737
1903 nr XXIV/257/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów 4738
1904 nr XXIV/258/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 4739
INFORMACJE:
1905 zarządzenie nr 305 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. 4740
1906 z dnia 10 listopada 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 4742
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-23
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-23
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]