Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 12 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1819 nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym 4551
1820 nr I/4/09 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 4552
1821 nr XXXIV/31/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Mrocza 4553
1822 nr XXXV/153/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie gminy Książki 4556
1823 nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno 4557
1824 nr XXXIV/266/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno 4560
1825 nr XXXI/141/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 września 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4562
1826 nr XXXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola 4566
1827 nr XXXIX/96/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrony dróg 4567
1828 nr XXXIX/97/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 4568
1829 nr XXXIX/98/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 4568
1830 nr XXXIX/99/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 4568
1831 nr XXXIX/100/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie gminy Mrocza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 4569
1832 nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozie 4571
1833 nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów 4571
1834 nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania 4572
INFORMACJE:
1835 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody nr 27/09 z dnia 16 października 2009 r. stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno 4573
1836 z dnia 28 października 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-55(9)/2009/740/IV/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4574
1837 z dnia 30 października 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-61(9)/2009/181/VI/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa PRATERM Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4578
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-13
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-13
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]