Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 109 Bydgoszcz, 06 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1803 nr XXX/208/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół 4523
1804 nr XXX/210/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół 4525
1805 nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół 4525
1806 nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych 4526
1807 nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminę Świecie 4527
1808 nr XXXII/201/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Rogowo 4529
1809 nr XX/33/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym 4530
1810 nr XXVI/170/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4531
1811 nr XXXII/148/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok 4533
1812 nr XXXII/149/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 4536
1813 nr XXXII/150/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 4538
1814 nr XXXII/151/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie 4539
1815 nr XXXI/223/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2009 r. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Janikowie 4540
POROZUMIENIA:
1816 z dnia 3 września 2009 r. zawarte pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 4543
1817 nr 6/2009 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 października 2009 r. zawarte pomiędzy powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i gminą Zbójno w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Wielgie, zwanej dalej Gminą 4544
INFORMACJA
1818 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 4545
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-09
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-09
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]