Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 05 listopad 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1786 nr XXI/135/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bobrowniki 4503
1787 nr XXI/136/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego 4505
1788 nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 4506
1789 nr XXX/152/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie 4507
1790 nr XXXI/157/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie 4508
1791 nr XXV/152/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 4508
1792 nr XXV/153/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4509
1793 nr XXIX/149/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 4510
1794 nr XXV/131/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 4510
1795 nr XXX/216/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Janikowo 4511
1796 nr XXXIII/193/09 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 4512
1797 nr XXXIII/196/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sępoleński 4512
POROZUMIENIA:
1798 aneks do porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku sporządzony w dniu 24 września 2009 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem Aleksandrowskim 4513
1799 nr 19/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy i miasta Lubraniec z zakresu zarządzania drogami gminnymi pomiędzy powiatem włocławskim a gminą i miastem Lubraniec 4513
1800 nr 20/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy Boniewo z zakresu zarządzania drogami gminnymi pomiędzy powiatem włocławskim a gminą Boniewo 4515
1801 nr 21/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań miasta i gminy Chodecz z zakresu zarządzania drogą gminną w miejscowości Pyszkowo o długości 1026 m pomiędzy powiatem włocławskim a miastem i gminą Chodecz 4516
INFORMACJA
1802 z dnia 7 października 2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (?Uszczegółowienie RPO?) 4518
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-06
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]