Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 106 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1759 nr XXXIII/142/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 4359
1760 nr XXXIII/144/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2009-2013 4360
1761 nr XXIX/181/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 4362
1762 nr XXXIII/345/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej 4364
1763 nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Łysomice 4364
1764 nr XXXVIII/304/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność gminy Więcbork 4365
1765 nr XXXVIII/308/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Gimnazjum w Więcborku ul. 600-lecia 4 4366
1766 nr XXVII/302/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 4368
1767 nr XXVII/303/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? karta nauczyciela 4368
1768 nr XXVII/168/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą nad Wisłą z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4371
1769 nr XXIII/272/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Stronno oraz Nekla 4372
1770 nr XXIII/273/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania, w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Dobrcz 4379
1771 nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniewkowie 4379
1772 nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4381
1773 nr XXXIX/435/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa ze specjalnego funduszu nagród 4382
1774 nr XXXIX/436/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie? i nadania jej statutu 4383
1775 nr XXXIX/437/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie 4384
1776 nr XXXV/246/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 4387
1777 nr XXXV/249/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4389
1778 nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4390
1779 nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo 4391
1780 nr XXXV/225/09 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 9 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4392
1781 nr XXXV/226/09 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 9 października 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 4395
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1782 z dnia 14 października 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie w okręgu wyborczym nr 3 4397
INFORMACJE:
1783 z dnia 10 marca 2009 r. Wójta Gminy Dobrcz w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrcz za 2008 r 4397
1784 z dnia 9 października 2009 r. Starosty Brodnickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia Rady 4400
POBIERZ

Opublikowane: 2009-11-02
Ostatnia modyfikacja: 2009-11-02
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]