Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 102 Bydgoszcz, 19 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1700 nr 627/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ?Kaszczorek? w Toruniu, dla terenów położonych u zbiegu ulic: ul. Turystycznej, ul. Gościnnej, ul. Na Przełaj i ul. Zakole 4199
1701 nr XXXVIII/944/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2009 r 4217
1702 nr XXXVIII/945/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r. sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym 4219
1703 nr XXXVIII/946/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu ?Zdolni na start ? II edycja? dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 ?Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 4221
1704 nr XXXIII/351/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 2502C położonej na terenie gminy Złotniki Kujawskie kategorii drogi powiatowej 4221
1705 nr XXIII/237/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych 4223
1706 nr XXIII/243/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych 4223
1707 nr XLIV/186/09 Rady Miejska Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 4224
1708 nr XLIV/188/09 Rady Miejska Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 4224
1709 nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim 4225
1710 nr XXVI/122/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 4225
POROZUMIENIE
1711 z dnia 21 września 2009 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a miastem Inowrocław w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej 4226
INFORMACJE:
1712 nr 1/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 4227
1713 z dnia 7 października 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-E/740/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła 4228
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-20
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]