Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 16 paĽdziernik 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1677 nr XXV/208/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin 4159
1678 nr XXVII/178/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym 4159
1679 nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów 4160
1680 nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 września 2009 r. w sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. ?Park Kulturowy ? Kościół pw. Św. Oswalda? 4163
1681 nr XXXVIII/336/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 4165
1682 nr XXXVIII/337/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Tuchola 4166
1683 nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legbądzie 4168
1684 nr XXVII/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4170
1685 nr 33/2009 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 18 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich 4170
1686 nr XXVII/170/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 4171
1687 nr XXX/229/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 4173
1688 nr XXX/230/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego 4174
1689 nr XXX/231/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tucholski 4175
1690 nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno 4177
1691 nr XXXVII/358/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Mogilnie 4179
1692 nr XXX/123/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 4179
1693 nr XXX/124/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 4182
1694 nr XXXIX/170/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4183
1695 nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżaw, najmu i użyczenia 4186
1696 nr XXXII/183/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 4186
1697 nr XXXIV/158/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4187
1698 nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 4189
1699 nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 4193
POBIERZ

Opublikowane: 2009-10-19
Ostatnia modyfikacja: 2009-10-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]