Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 27 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1442 nr XIII/144/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 592 i 593 w Kcyni 4035
1443 nr XIII/149/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 731 w Kcyni 4041
1444 nr XI/69/2007 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda”, w pięciu wybranych obszarach na terenie wsi Czernikowo, wynikających z uchwały nr IV/17/2007 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 marca 2007 r 4047
1445 nr XIII/85/2008 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/69/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda”, w pięciu wybranych obszarach na terenie wsi Czernikowo, wynikających z uchwały nr IV/17/2007 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 marca 2007 r 4056
1446 nr XVII/113/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Wielgie 4056
1447 nr XIX/122/2008 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wielgie w latach 2008-2012 4059
1448 nr XVI/74/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 4062
1449 nr XV/80/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych 4063
1450 nr XXII/131/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku” oraz uchwalenia jej statutu 4064
1451 nr XXII/132/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku" oraz uchwalenia jej statutu 4065
1452 nr XVII/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 4067
1453 nr XX/101/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4069
POROZUMIENIE
1454 zawarte w dniu 9 czerwca 2008 r. pomiędzy miastem Radziejów, a gminą Radziejów w sprawie powierzenia wykonywania zadania gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest miasto Radziejów 4070
INFORMACJA
1455 rozporządzenie nr 10/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 4070
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-30
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-30
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]