Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 23 czerwiec 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1415 nr 10 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Strefy Przemysłowej „Mondi Świecie S.A.” w Świeciu 3987
UCHWAŁY:
1416 nr XII/105/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych stanowiących dochody powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 3991
1417 nr XVI/101/08 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat od osób fizycznych 3992
1418 nr XIV/103/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą: ”Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim„ oraz uchwalenia jego statutu 3993
1419 nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca Statut Gminy Janowiec Wielkopolski 3993
1420 nr XIV/71/08 Rady Gminy Lipno z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lipno 3994
1421 nr XVI/120/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 3999
1422 nr XIV/102/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat żniński 3999
1423 nr XX/119/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany chwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 4000
1424 nr XX/120/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek prowadzonych w szkołach, dla których gmina Sicienko jest organem prowadzącym 4001
1425 nr XX/122/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sicienko 4002
1426 nr XVII/82/08 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Zbiczno 4003
1427 nr XIX/145/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 4006
1428 nr XIX/146/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/40/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Lipna 4006
1429 nr XVII/102/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 26/2 i 26/3 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz 4007
1430 nr XVII/116/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 4016
1431 nr XVII/118/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci szkół i obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubraniec 4016
1432 nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/67/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso 4017
1433 nr XVIII/87/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2008 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie 4018
1434 nr XVIII/88/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie, oraz warunków i sposobu ich przyznawania 4022
1435 nr XIX/180/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia hejnału Mogilna oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Mogilno 4024
1436 nr 94/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie powiatu chełmińskiego 4026
1437 nr XVIII/31/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/15/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 23 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 4027
1438 nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 4027
POROZUMIENIE
1439 aneks nr 7 z dnia 30 maja 2008 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 4029
INFORMACJE:
1440 zarządzenie nr 20/08 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r 4030
1441 zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 4031
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-25
Redaktor: Dagmara Karczewska

[wróć]