Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 21 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
74 nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 291
75 nr XIV/71/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/147/2000 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2000 r 292
76 nr X/67/07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą 292
77 nr IX/43/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 293
78 nr XI/58/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 297
79 nr XI/59/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 301
80 nr 4/Dp/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżecie gminy Śliwice na 2008 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 302
81 nr XIV/110/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 302
82 nr XIV/121/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barcin 303
83 nr XII/94/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie” oraz uchwalenia jego statutu 304
84 nr IX/67/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie 305
85 nr XV/103/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 305
86 nr XVI/86/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 306
87 nr XVI/87/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2008 306
88 nr XVI/88/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Kultura i Sztuka” w instytucję kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i nadania jednostce statutu 310
89 nr XVI/89/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie oraz nadania jej statutu 310
90 nr XVI/92/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/16/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostycyn na lata 2007-2011 312
91 nr XI/74/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych opadów komunalnych z terenu gminy Miasta Chełmży 314
92 nr XI/77/07 Rady Miejskiej Chełmży 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 314
93 nr XV/80/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 320
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
94 z dnia 7 stycznia 2008 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza 325
95 z dnia 7 stycznia 2008 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia 325
POROZUMIENIE
96 zawarte w Grudziądzu w dniu 18 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Świekatowo dot. usług z zakresu działalności izby wytrzeźwień 325
INFORMACJE:
97 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 326
98 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 326
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-22
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-22
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]