Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 29 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1278 nr XVI/111/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu SP ZOZ 3491
1279 nr XVIII/205/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie oświaty i wychowania 3491
1280 nr XV/80/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3496
1281 nr XVI/80/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3502
1282 nr XIX/108/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/71/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2007 r 3506
1283 nr XVII/132/08 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Lnianie” 3507
1284 nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Lubicz 3508
1285 nr 299/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3512
1286 nr XIII/85/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3513
1287 nr XIII/87/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3514
1288 nr XVIII/264/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 20 w Inowrocławiu 3514
1289 nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław oraz wysokości opłat 3515
1290 nr XVIII/272/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 3516
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1291 z dnia 16 maja 2008 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu we Włocławku 3525
INFORMACJE:
1292 zarządzenie nr 2/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 3525
1293 zarządzenie nr 24/08 Wójta Gminy w Rogowie pow. Żniński z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r 3526
1294 zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2007 3526
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-02
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-02
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]