Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 27 maj 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1267 nr 9/2008 z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r 3450
UCHWAŁY:
1268 nr XIX/106/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów północnej części miejscowości Pawłówek 3453
1269 nr XIII/64/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze miasta i gminy Piotrków Kujawski 3465
1270 nr XIII/65/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony 3467
1271 nr XIII/66/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez miasto i gminę Piotrków Kujawski w gminie 3468
1272 nr XIII/70/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 3469
1273 nr XXIX/395/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szwederowo-Lwowska w Bydgoszczy 3470
1274 nr XX/46/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 3480
1275 nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych 3480
1276 nr XVIII/105/08 Rady Gminy Choceń z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czerniewicach 3481
INFORMACJA
1277 rozporządzenie nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 3483
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]