Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 16 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1194 nr XVII/149/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno na rok 2008 3271
1195 nr XVII/136/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/32/2003 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego 3276
1196 nr XIX/156/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkola samorządowe prowadzone przez gminę miejską Aleksandrów Kujawski wykraczające poza podstawy programowe 3277
1197 nr XIX/157/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski na rok 2008” 3277
1198 nr XVII/98/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę o ustaleniu opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 3282
1199 nr 23/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku 3283
1200 nr XIII/174/08 Rady Gminy Aleksadnrów Kujawski z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 3285
1201 nr XIV/180/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 3288
1202 nr XV/83/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3289
1203 nr XV/78/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających gminie do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej 3293
1204 nr 13/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia obwodów szkolnych na terenie gminy Dębowa Łąka 3293
1205 nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kalwaria Pakoska” w Pakości i Rybitwach (gm. Pakość), pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie 3294
1206 nr XIII/108/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 3297
1207 nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmiana uchwały nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta Janikowo 3301
1208 nr XXII/87/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 3302
1209 nr XXII/88/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Książki oraz warunków i sposobów ich przyznawania 3302
1210 nr XII/98/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płużnica w latach 2008-2012 3303
1211 nr XVII/90/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3306
1212 nr XVII/91/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Brodnica 3307
1213 nr XIV/142/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom 3308
1214 nr XIV/145/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3309
1215 nr XIV/146/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Brodnicy 3310
1216 nr XIV/152/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy 3310
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1217 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej - Drogi międzyregionalnej nr 52 3311
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-20
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-20
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]