Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 12 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1153 nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2008 3151
1154 nr XIX/175/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 3152
1155 nr XXII/39/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 3154
1156 nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3155
1157 nr XVI/85/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3158
1158 nr XV/105/08 Rady Gminy Rypin z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2008 r 3158
1159 nr XIII/61/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń 3159
1160 nr XVII/80/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wójcinie oraz prawa posiadania sztandaru 3159
1161 nr XI/78/08 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce 3160
1162 nr XIV/75/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2008 r 3162
1163 nr XIV/76/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 3166
1164 nr XVIII/117/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2008, ustalenia regulaminu wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3167
1165 nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 marzec 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich 3173
1166 nr 284/08 Rady Miasta Torunia z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Toruniu 3173
1167 nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 3175
1168 nr XII/111/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 3176
1169 nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród gminy Kowalewo Pomorskie 3176
1170 nr XII/114/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3177
1171 nr XII/118/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3177
1172 nr XVI/119/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śliwice 3183
POROZUMIENIA:
1173 międzygminne zawarte w dniu 16 kwietnia 2008 r. pomiędzy gminą Żnin a gminami w sprawie powierzenia gminie Żnin przygotowania i wykonania zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – Pałuki w miejscowości Wawrzynki gm. Żnin” 3185
1174 aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 3186
INFORMACJE:
1175 zarządzenie nr 21/08 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 r 3187
1176 zarządzenie nr 9/2008 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3187
1177 referendum gminne zarządzone na dzień 30 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Koneck 3188
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-14
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]