Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1077 nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008 2939
1078 nr XVII/334/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 2941
1079 nr XVI/100/08 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sitnie 2942
1080 nr XVI/90/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2008 r 2943
1081 nr XVI/96/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2944
1082 nr XVI/97/08 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2945
1083 nr XIII/86/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) Malinowa oraz Jarmarczna w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych 2949
1084 nr XIII/88/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osięciny 2952
1085 nr XVIII/161/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 2954
1086 nr XVIII/162/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 2955
1087 nr XVIII/164/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 2956
1088 nr XVIII/165/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2956
1089 nr XVIII/167/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2957
1090 nr XVIII/168/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 2959
1091 nr XVIII/169/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 2959
1092 nr XVIII/204/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 2960
1093 nr XVIII/209/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie 2960
1094 nr XIX/202/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Kruszwica 2961
1095 nr XIX/204/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie gminy Kruszwica 2962
1096 nr XIX/205/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 2962
1097 nr XV/105/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim 2965
1098 nr XV/106/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników szkół 2966
1099 nr XIX/38/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2967
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1100 z dnia 22 kwietnia 2008 r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, z budżetu państwa w kwocie 357.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2008 r 2973
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1101 z dnia 20 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 2974
INFORMACJE:
1102 z dnia 20 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 2975
1103 zarządzenie nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 2975
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-29
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]