Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 22 kwiecień 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1035 nr 5/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jelenia Góra” 2863
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1036 nr 84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 2863
UCHWAŁY:
1037 nr XV/5/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2865
1038 nr XV/6/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadki, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2867
1039 nr XIV/91/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 55/1, 55/3, 55/5 i część działki nr 55/6 obręb geodezyjny Gzin Dolny gm. Dąbrowa Chełmińska 2868
1040 nr XXII/101/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 2876
1041 nr XVII/85/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubianka 2877
1042 nr XV/95/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Radzyń Chełmiński 2878
1043 nr XV/97/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto i gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012 2880
1044 nr XVII/96/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2008 2884
1045 nr XIX/174/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubicz, stanowiących załącznik do uchwały nr XXII/292/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubicz 2885
1046 nr XIX/175/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 2886
1047 nr XVI/126/08 Rady Gminy Lniano z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2886
1048 nr XVII/164/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2888
1049 nr XVII/91/2008 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2893
1050 nr XXII/166/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2895
1051 nr XVII/257/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych będących własnością miasta Inowrocławia 2895
INFORMACJE:
1052 zarządzenie nr 4/2008 Wójta Gminy w Dąbrowie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dąbrowa za rok 2007 2896
1053 zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stolno za 2007 r 2896
1054 zarządzenie nr 8/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2007 r , 2898
1055 z dnia 28 marca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1038A/3829/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/1024B/3829/W/OPO/2008/AJ w sprawie cofnięcia koncesji udzielonej przedsiębiorcy: Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2898
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-25
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]