Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 17 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
981 nr XIII/66/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na rok 2008 2759
982 nr XIV/108/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2760
983 nr XV/115/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo 2764
984 nr XVI/71/2008 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia zmieszanych i niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych 2767
985 nr XVI/72/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Przedszkolu Samorządowym w Chrostkowie prowadzonych przez gminę Chrostkowo 2767
986 nr XVII/117/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 2772
987 nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowisku Miejskiemu przy ul. 3 Maja 1B w Lipnie 2772
988 nr XIV/72/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2774
989 nr XVIII/92/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński 2774
990 nr XVIII/106/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński w roku 2008 2775
991 nr XXIX/377/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 2780
992 nr XXIX/384/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy 2780
993 nr XXIX/396/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału 2782
994 nr XXI/82/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki 2782
995 nr XXI/83/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki 2786
996 nr XXIV/135/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 2787
997 nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2791
INFORMACJE:
998 zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski za 2007 r 2791
999 zarządzenie nr 0151-04/2008 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2792
1000 zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2793
1001 zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2007 r 2793
1002 zarządzenie nr 47/2008 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2007 r 2794
1003 zarządzenie nr 36/2008 Burmistrza Gniewkowa z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2007 2795
1004 zarządzenie nr 37/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2007 r 2795
1005 zarządzenie nr 4/2008 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach 2796
1006 informacja Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 r. położonych na obszarze gminy Warlubie” 2797
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-18
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]