Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 59 Bydgoszcz, 15 kwiecień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
945 nr 78/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rojewie 2667
UCHWAŁY:
946 nr XV/103/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Włocławek 2669
947 nr XV/77/2008 Rady Gminy Bobrowo z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2672
948 nr XV/81/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2675
949 nr XVI/84/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bobrowo 2677
950 nr XII/63/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2008 2680
951 nr XII/65/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawskiej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska 2681
952 nr XX/73/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 2686
953 nr XVI/147/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 2687
954 nr XVI/149/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Mogileńskie Domy w Mogilnie 2688
955 nr XI/152/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobrcz 2690
956 nr XVIII/202/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2691
957 nr XVIII/203/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2693
958 nr XVIII/81/2008 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2697
959 nr XVIII/85/2008 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 2698
960 nr XVIII/86/2008 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2700
POROZUMIENIA:
961 aneks do porozumienia z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem lipnowskim 2704
962 aneks do porozumienia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą miasto a powiatem aleksandrowskim 2704
INFORMACJE:
963 zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007 r 2705
964 zarządzenie nr 11/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechocin za 2007 r 2706
965 zarządzenie nr 112/2008 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2007 r 2706
966 rozporządzenie nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu 2707
967 z dnia 28 marca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-7(3)/2008/715/IV/ASz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła oraz tę zmianę taryfy 2713
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-17
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-17
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]