Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 14 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
925 nr XVI/96/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2623
926 nr X/64/07 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 11 w obrębie Wierzchy, w gminie Osie 2623
927 nr XI/71/08 Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2628
928 nr XXII/116/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Mirakowo 2630
929 nr XVII/195/08 Rady Miasta Rypina z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 2635
930 nr 17/XIV/008 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2639
931 nr 271/08 Rady Miasta Torunia z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 2642
932 nr 273/08 Rady Miasta Torunia z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 2648
933 nr XVII/93/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Łysomice 2648
934 nr XIII/74/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2649
935 nr 2/08 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2007 2653
936 nr 279/08 Rady Miasta Torunia z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez gminę Miasta Toruń 2654
POROZUMIENIE
937 aneks nr 5 z dnia 27 marca 2008 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 2656
INFORMACJE:
938 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2007 r 2657
939 zarządzenie nr 7/2008 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2658
940 zarządzenie nr 94/08 Burmistrza Pakości z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2007 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2007 r 2659
941 zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za rok 2007 2660
942 zarządzenie nr 12/08 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kruszwica za 2007 r 2660
943 zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2661
944 z dnia 20 marca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383-ZTO-B/1333/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/403-ZTO-B/1333/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę Toruńska Energetyka Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2662
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-15
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]