Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 09 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
909 nr XV/164/07 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki 93/5 położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w gminie Białe Błota 2567
910 nr XV/165/07 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105 oraz części działek nr ew.: 80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w gminie Białe Błota 2577
911 nr XIV/67/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2585
912 nr XV/77/08 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/67/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2589
913 nr XVII/106/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 2594
914 nr XVII/107/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 2596
915 nr XVII/109/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 2597
916 nr XVII/111/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2598
917 nr XIV/82/08 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatki mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2603
918 nr XIV/68/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wąpielsk 2608
919 nr XIV/69/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 2610
920 nr XIV/128/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek 2612
921 nr XIV/129/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka 2615
922 nr XV/52/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali dotychczasowym najemcom 2616
POROZUMIENIE
923 międzygminne zawarte w Bydgoszczy w dniu 4 kwietnia 2008 r. między miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie realizacji zadań w zakresie organizacji przewozów regularnych w ramach komunikacji miejskiej na linii łączącej Bydgoszcz z Ostromeckiem 2616
INFORMACJA
924 zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2007 r 2619
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-14
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]