Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 08 kwiecień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
890 nr 72/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki 2523
UCHWAŁY:
891 nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 151, 148, 147 i 146/2 w Tryszczynie, gmina Koronowo 2525
892 nr XIII/96/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 2530
893 nr XIII/91/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2536
894 nr XIII/92/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2537
895 nr XVII/104/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 2538
896 nr XI/140/2008 Rada Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Dobrcz 2544
897 nr XI/141/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu 2547
898 nr XI/142/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu 2547
899 nr XI/151/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej gminnej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu 2548
900 nr XV/75/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Zławieś Wielka na lata 2008-2012 2548
901 nr XV/76/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zławieś Wielka 2550
902 nr XV/79/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2553
903 nr 32/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy 2556
INFORMACJE:
904 zarządzenie nr 85 Wójta Gminy Choceń z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2559
905 zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Żnina z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żninie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żnin za 2007 r. i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2560
906 zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2007 r 2561
907 zarządzenie nr 0151/79/08 Burmistrza Mogilna z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2007 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury 2562
908 sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2007 r 2562
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-11
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-11
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]