Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 31 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
769 nr XIX/125/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2008 r 2324
770 nr XVI/119/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic 2325
771 nr XVI/120/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Targowej 2327
772 nr XVI/126/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie stawek za umieszczane plakaty i ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych 2328
773 nr XIII/80/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy z tytułu wywozu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych: transportu nieczystości ciekłych 2328
774 nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r 2329
775 nr XIII/75/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 2330
776 nr XIII/79/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/226/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2006 r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 2332
777 nr XIV/82/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego 2332
778 nr XVI/139/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2333
779 nr XVI/140/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 2333
780 nr XVI/145/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelno na 2008 r 2334
781 nr XIX/76/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Kłobce 2336
782 nr XIX/77/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2336
783 nr XV/77/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela 2340
784 nr XV/80/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego 2341
785 nr XV/83/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 2343
786 nr XV/84/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2344
787 nr XV/231/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław w 2008 r 2344
788 nr XV/237/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2348
789 nr XV/238/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej 2350
790 nr XV/239/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy miasto Inowrocław 2350
INFORMACJE:
791 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2351
792 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2351
793 zarządzenie nr 2/08 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2007 r 2351
794 zarządzenie nr 3/2008 Starosty Rypińskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie 2352
795 zarządzenie nr 4/2008 Starosty Rypińskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu 2352
796 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2008 r 2352
797 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2008 r 2353
798 informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2353
799 zarządzenie nr 10/2008 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania w 2008 r. wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie 2354
800 zarządzenie nr 11/2008 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania w 2008 r. mieszkańców domów pomocy społecznej w powiecie bydgoskim 2354
801 zarządzenie nr 9/2008 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego 2354
802 zarządzenie nr 10/2008 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu aleksandrowskiego 2354
803 obwieszczenie nr 4/2008 Starosty Żnińskiego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu żnińskiego 2355
804 obwieszczenie nr 5/2008 Starosty Żnińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu żnińskiego 2355
805 zarządzenie nr 8/2008 Starosty Mogileńskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 2356
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-03
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]