Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 28 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
729 nr XV/80/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2008 r 2232
730 nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 2233
731 nr XVIII/196/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 marca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 2237
732 nr XII/59/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez miasto i gminę w Chodczu przedszkola publicznego 2237
733 nr 17/84/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek na terenie gminy Sępólno Krajeńskie 2238
734 nr XXVI/351/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 2239
735 nr XXVII/364/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 2241
736 nr XIII/75/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 2241
737 nr XVI/84/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/271/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu świeckiego 2242
738 nr XVI/86/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Branica w gminie Bukowiec 2243
739 nr 6/XIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2243
740 nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin w 2008 r 2244
741 nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin 2249
742 nr XX/135/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2250
743 nr XIV/64/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z siedzibą w Radzikach Dużych i nadania jej statutu jako odrębnej jednostki kultury 2251
744 nr XX/173/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. „Powstańców Wielkopolskich” w Trzeciewnicy 2253
745 nr XX/174/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszewce 2254
746 nr XX/178/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 2254
747 nr XX/185/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2258
748 nr XV/91/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Janikowo zwierząt bezdomnych i zapewnienia im właściwej opieki 2258
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
749 z dnia 10 marca 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Łysomice przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2008 r. oraz w dniu 9 marca 2008 r 2259
POROZUMIENIA:
750 zawarte w dniu 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 2260
751 zawarte w dniu 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 2260
752 zawarte w dniu 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 2261
753 zawarte w dniu 19 grudnia 2007 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem lipnowskim 2261
754 zawarte w dniu 3 stycznia 2008 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim 2262
755 zawarte w dniu 3 stycznia 2008 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim 2262
756 aneks z dnia 15 stycznia 2008 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2006 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem grudziądzkim 2263
757 aneks nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. do Porozumienia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie miasta Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a miastem Inowrocław 2264
INFORMACJE:
758 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2007 r 2265
759 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu 2265
760 zarządzenie nr 3/2008 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2007 r 2266
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-28
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-31
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]