Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 25 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
703 nr XIII/79/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 146 i 148 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz 2147
704 nr XV/91/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2154
705 nr XV/86/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2008 2159
706 nr XIX/107/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2160
707 nr XXI/12/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2162
708 nr 109/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski 2168
709 nr XVIII/194/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 2169
710 nr XI/73/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2170
711 nr XI/76/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 2175
712 nr XVI/99/08 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 2176
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
713 z dnia marca 2008 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 2176
POROZUMIENIA:
714 zawarte w dniu 3 stycznia 2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 2177
715 nr WZK.II.342-5/2008 zawarte w dniu 1 lutego 2008 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Powiatem Bydgoskim w sprawie określenia realizacji wspólnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2177
INFORMACJE:
716 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Rady Gminy Bobrowo z dnia 6 grudnia 2006 r. nr II/15/06 w przedmiocie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 2179
717 sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2007 r 2180
718 z dnia 13 marca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 13 marca 2008 r. nr OPO-4110-45(18)/2004-2008/12606/AJ w sprawie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Usług Taborowych REMTRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 2181
719 z dnia 14 marca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1168A/13971/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/1144A/13971/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany siedziby firmy Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, określonej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2182
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-27
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-27
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]