Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 20 marzec 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
683 nr 4/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 2107
UCHWAŁY:
684 nr XIII/59/07 Rady Gminy Kowal z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2008 r 2107
685 nr XVII/111/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego 2108
686 nr XVI/117/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008 2114
687 nr XVI/184/08 Rady Miasta Rypina z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury w Rypinie na Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie i uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury 2115
688 nr XV/79/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brodnica 2118
689 nr XV/80/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2122
690 nr XV/81/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Brodnica 2122
691 nr XV/83/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2123
692 nr XV/85/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce 2128
693 nr XII/83/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2129
694 nr XVI/90/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Osieku” w samorządową instytucję kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Osieku” 2134
695 nr XVI/108/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz innych form dożywiania w placówkach oświatowych, a także wysokości opłat za wydawane posiłki 2136
696 nr XVIII/14/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza 2137
697 nr XII/60/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/46/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 2137
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
698 z dnia 10 marca 2008 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Mogileńskiego 2138
INFORMACJE:
699 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r 2138
700 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego za rok 2007 2140
701 zarządzenie nr 9/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gmina Tuchola w roku 2008 2142
702 zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Łasin za rok 2007 2142
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-26
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-26
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]