Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 17 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
644 nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 1939
645 nr XV/92/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe 1940
646 nr XV/93/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania 1941
647 nr XV/142/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Adama Asnyka w Mogilnie 1941
648 nr XV/143/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Lema w Mogilnie 1943
649 nr XV/144/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Mogilnie 1945
650 nr XV/145/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Świerkówiec 1947
651 nr XVII/163/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 1949
652 nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/211/2004 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale 1954
653 nr XVII/129/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych 1954
654 nr XII/158/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 luty 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2008 1955
655 nr XVI/20/08 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2008 r 1956
656 nr XVIII/101/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 1957
657 nr XI/56/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie 1960
658 nr XI/57/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie 1960
659 nr XII/79/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1960
660 nr XII/101/2008 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę 1961
661 nr II/7/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Osielsko 1962
662 nr XIII/109/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej 1962
663 nr XIV/102/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Złotniki Kujawskie 1966
664 nr XVI/99/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych 1966
665 nr XIV/93/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stolno na lata 2008-2012 1967
666 nr XIV/94/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stolno 1970
INFORMACJE:
667 ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Łabiszyna 1973
668 ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Barcina 1973
669 ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Janowca Wielkopolskiego 1973
670 informacja Starosty Nakielskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 1973
671 zarządzenie nr 13/2008 Wójta Gminy Wielgie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 1974
672 sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2007 1974
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-18
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]