Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 11 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
577 nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1815
578 nr XVI/96/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 1815
579 nr X/65/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gruta na rok 2008 1817
580 nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2008 1818
581 nr XIII/86/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 1819
582 nr XIII/87/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 1821
583 nr XVI/105/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w m.Bysławek 1825
584 nr XVII/185/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2008 r. sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kcynia na lata 2008-2012 1825
585 nr XVII/190/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso 1829
586 nr XVII/164/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na rok 2008 1829
587 nr XIV/69/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na rok 2008 1831
588 nr XVI/75/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1832
589 nr XVII/172/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym własności gminy Białe Błota 1836
590 nr XVII/173/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek prowadzonych przez szkoły w gminie Białe Błota 1838
591 nr XVII/174/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 1838
592 nr XVII/175/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Białe Błota, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1841
593 nr XVII/176/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach 1842
594 nr XII/85/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo w 2008 r.” 1844
INFORMACJE:
595 zarządzenie nr 3/2008 Starosty Brodnickiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu brodnickiego 1849
596 zarządzenie nr 4/2008 Starosty Brodnickiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 1849
597 sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2007 r 1850
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-12
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-12
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]