Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 10 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
553 nr XXVI/128/06 Rady Gminy Lipno z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipno 1775
554 nr XII/70/2007 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2008 1780
555 nr XIII/75/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2008 1782
556 nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2008 1783
557 nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1785
558 nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1785
559 nr XIV/76/07 Rady Gminy Bobrowo dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2008 1786
560 nr XVII/95/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2008 1787
561 nr XV/70/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 1788
562 nr XV/71/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 1789
563 nr XIV/76/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osiek na rok 2008 1790
564 nr XIV/78/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 1791
565 nr XIV/82/07 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku 1795
566 nr XII/69/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1796
567 nr XIV/85/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1796
568 nr XIV/86/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 1800
569 nr XVII/64/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce 1801
570 nr XIII-73/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2008 1803
571 nr XIII-75/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania przez gminę Bądkowo na rok 2008 1804
572 nr XVI/87/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe 1805
573 nr XVI/88/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1810
POROZUMIENIE
574 zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a powiatem żnińskim w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu żnińskiego 1811
INFORMACJE:
575 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2008 r 1812
576 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2008 r 1812
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-10
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-10
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]