Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 26 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
405 nr XII/73/07 Rady Gminy Sośno z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru 1435
406 nr XIII/79/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciel za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno 1435
407 nr XIII/81/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu użytkowania sal wiejskich będących własnością gminy Sośno 1436
408 nr XIII/83/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośnie 1437
409 nr XIV/84/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośno na rok 2008 1437
410 nr XIV/85/07 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania 1438
411 nr XIV/86/07 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz tryb i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno w roku 2008 1439
412 nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 233/11 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie 1445
413 nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 r 1449
414 nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 1450
415 nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia z 26 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna 1452
416 nr XI/84/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Chełmińskiego 1456
417 nr XI/86/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1458
418 nr XI/87/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 1465
419 nr XI/89/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński, w tym nauczycieli będących emerytami lub rencistami 1467
420 nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r 1469
421 nr XIX/173/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na okres dłuższy niż 3 lata 1470
422 nr XIX/174/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 1471
423 nr XIII/191/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na 2008 r 1472
424 nr XIII/199/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości 1474
425 nr XIII/200/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 1475
426 nr XIV/220/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1475
427 nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1476
428 nr XIV/222/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Inowrocławskiemu Domowi Kultury w Inowrocławiu 1479
429 nr XIV/223/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków oraz ich wysokości 1481
430 nr XIV/224/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1482
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-27
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-27
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]