Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 19 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
342 nr XLI/314/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo i Zamość gm. Szubin 1195
343 nr 70/2007 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa w 2008 r 1199
344 nr 8/Dp/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Więcbork na 2008 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 1200
345 nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie” oraz uchwalenia jej statutu 1200
346 nr XIII/70/07 Rady Gminny Brzuze z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego 1202
347 nr XIV/74/07 Rady Gminny Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1203
348 nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/178/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie „Parku Przemysłowego” w Solcu Kujawskim 1204
349 nr XII/101/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim 1205
350 nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 r 1207
351 nr XI/93/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania 1207
352 nr XI/94/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 1208
353 nr XI/100/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1211
354 nr XV/125/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Barcin 1212
355 nr XII/79/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1212
356 nr XII/80/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 1220
357 nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2008 r 1221
358 nr XI/64/07 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/07 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Koneck dotacji szkołom niepublicznym 1222
359 nr XII/70/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Radziejów 1224
360 nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2008 r 1224
361 nr XIII/78/07 Rady Gminy Dobre z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków 1226
362 nr XVIII/142/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1231
INFORMACJE:
363 zarządzenie nr 3/2008 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego 1235
364 zarządzenie nr 4/2008 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu aleksandrowskiego 1235
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-20
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-20
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]