Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 12 luty 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
277 nr 26/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 983
UCHWAŁY:
278 nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i odbudową dróg 985
279 nr XV/96/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 985
280 nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i odbudową dróg 987
281 nr XIII/67/07 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 987
282 nr XIII/68/07 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu 988
283 nr XIII/69/07 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 989
284 nr XIV/79/07 Rady Gminy w Choceniu z dnia.18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 990
285 nr XIV/80/07 Rady Gminy Choceń z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu 991
286 nr X/86/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 991
287 nr X/96/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych 993
288 nr XII/112/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasta Brodnicy na rok 2008 993
289 nr XII/123/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny 995
290 nr XX/102/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmża na 2008 r 995
291 nr XX/103/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 997
292 nr XX/104/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 998
293 nr XX/105/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 998
294 nr XIII/92/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 998
295 nr XI/73/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 1000
296 nr XII/99/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego na 2008 r 1001
297 nr XII/103/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi 1007
298 nr XII/104/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu tucholskiego 1009
299 nr XIII/100/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 1010
300 nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 r 1011
301 nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 1013
POROZUMIENIE
302 zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu sprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 1014
INFORMACJE:
303 sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 4 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007 1015
304 zarządzenie nr 2 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego w 2008 r 1017
305 sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2007 r 1017
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]