Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 09 styczeń 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2 nr 15/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 15
3 nr 21/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Mariański” 15
4 nr 22/2007 z dnia 31grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jazy” 16
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
5 nr 4/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki 16
UCHWAŁY:
6 nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie gminy Gniewkowo 18
7 nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2007-2011 18
8 nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r 21
9 nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/93/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 1 lipca 1999 r. dotyczącej wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 21
10 nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych 22
11 nr X/73/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 25
12 nr XII/70/07 Rady Gminy Sośno z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 26
13 nr XII/71/07 Rady Gminy Sośno z dnia 25 października 2007 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz określenia zasad ich sprzedaży 27
14 nr XII/65/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 października 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku 28
15 nr XI/72/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 października 2007r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice 28
16 nr X/67/2007 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż powiat żniński 51
17 nr IX/49/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach” oraz uchwalenia jej Statutu 53
18 nr IX/66/07 Rady Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka 55
19 nr IX/68/07 Rady Gminy Topólka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli 56
20 nr XIV/157/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni 59
21 nr XVII/93/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 61
22 nr XIII/69/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 62
23 nr XIII/71/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 63
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-15
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]