Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 07 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
243 nr XII/109/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek 855
244 nr X/40/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 855
245 nr X/42/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół i pedagoga gminnego 860
246 nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu gminnego placu zabaw” 860
247 nr XIV/303/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 861
248 nr XIV/309/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 862
249 nr 84/1079/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” 865
250 nr 211/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia „stref wolnych od dymu tytoniowego” oraz ograniczenia rozpowszechniania reklamy tytoniowej 872
251 nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia. 19 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 873
252 nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 873
253 nr XII/56/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw” 878
254 nr XVII/63/07 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim 879
255 nr XI/59/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Skrwilno i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 880
256 nr XII/81/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 880
257 nr XII/82/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 881
258 nr XIII/77/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waganiec 887
POROZUMIENIE
259 aneks nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 r. do Porozumienia dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 891
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-07
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-07
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]