Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 174 Bydgoszcz, 22 grudzień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
3016 nr 403/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia 8137
UCHWAŁY:
3017 nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 8139
3018 nr XVII/81/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku 8140
3019 nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo 8143
3020 nr XXII/124/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo 8146
3021 nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kęsowo 8147
3022 nr 94/XXIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Włocławek, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, usytuowanej przy ul. Leśnej 14 8147
3023 nr 100/XXIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych 8148
3024 nr XXV/262/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 8149
3025 nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń opłacanych z tych środków oraz warunków i sposobu ich przyznawania 8150
3026 nr XXX/214/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz 8150
3027 nr XXX/215/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminy Pruszcz 8151
3028 nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 8151
3029 nr XXV/149/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Rogowo 8153
3030 nr XII/107/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 8156
3031 nr XXXI/267/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Gniewkowo na rok 2009 8157
3032 nr XX/127/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007 8158
3033 nr XXXI/121/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz 8159
3034 nr XXXI/124/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalania cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 8164
3035 nr XXXI/127/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 8166
3036 nr XXVI/306/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie 8166
3037 nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo 8167
3038 nr XXVI/310/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 8167
3039 nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin 8168
3040 nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8170
3041 nr XIX/162 /2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie miasta i gminy Łasin 8172
3042 nr XXX/411/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie 8174
3043 nr IX/79/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 8175
3044 nr IX/80/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku 8176
3045 nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości 8178
3046 nr XVIII/87/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń 8178
3047 nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń 8179
3048 nr XXVII/228/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku 8179
3049 nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego 8182
3050 nr 5/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Sicienko na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 8183
3051 nr 20/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Śliwice na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 8184
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
3052 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8184
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
3053 z dnia 10 grudnia 2008 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia 8185
3054 z dnia 10 grudnia 2008 r. o zmianie w składzie Rad Powiatu w Wąbrzeźnie 8185
INFORMACJE:
3055 z dnia 11 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/95-ZTO-A/433/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie 8185
3056 z dnia 15 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-87(3)/2008/415/VII/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 8186
3057 z dnia 19 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-90(4)/2008/738/X/JP zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Zakładów Azotowych Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 8188
3058 z dnia 19 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-65(9)/2008/273/VIII/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem 8191
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]