Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 159 Bydgoszcz, 08 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2466 nr XXV/80/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz 7440
2467 nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych 7440
2468 nr XXI/129/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Kikół 7442
2469 nr XXII/138/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 7442
2470 nr XXII/139/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7443
2471 nr XXII/140/08 Rady Gminy Kikół z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7443
2472 nr XX/97/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Fabianki 7445
2473 nr XX/98/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę 7446
2474 nr XX/99/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 7446
2475 nr XX/100/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki 7448
2476 nr XX/101/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fabianki 7448
2477 nr XX/102/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Fabianki 7451
2478 nr XX/103/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 7451
2479 nr XX/104/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Fabianki 7452
2480 nr XX/105/2008 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki w ramach pomocy de minimis 7453
2481 nr XXIV/345/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie 7455
2482 nr XXIV/346/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 7457
2483 nr XXV/183/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu 7458
2484 nr XXIII/136/08 Rady Gminy Sośno z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem 7460
2485 nr XX/133/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 7460
2486 nr XX/134/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7460
2487 nr XX/135/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego 7461
2488 nr XX/136/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej 7462
2489 nr XX/137/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009 na terenie gminy Baruchowo 7462
2490 nr XX/147/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 7465
2491 nr XIX/88/08 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i zwolnień w tym podatku 7466
2492 nr XIX/89/08 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 7467
2493 nr XIX/90/08 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2009 7468
2494 nr XIX/91/08 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie 7468
2495 nr 117/243/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 70/140/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek powiatu tucholskiego 7469
2496 nr XXXIII/160/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/74/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów 7469
2497 nr XXIV/134/2008 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7470
2498 nr XXIV/140/2008 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2008 r. celem obliczenia podatku rolnego na 2009 r 7472
2499 nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 r 7472
2500 nr XXIV/142/2008 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7473
2501 nr XVII/122/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie 7474
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]