Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 154 Bydgoszcz, 28 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2365 nr XIX/123/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 7223
2366 nr XXX/239/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Gniewkowie 7224
2367 nr XXX/240/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 7227
2368 nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewkowo 7227
2369 nr XXXVII/522/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7232
2370 nr XXXVII/523/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7233
2371 nr XXXVII/524/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady sprzedaży lokali użytkowych 7233
2372 nr XXXVII/529/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r., w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2009 r 7237
2373 nr XXIV/349/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego 7237
2374 nr XXI/140/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 24/1 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz 7244
2375 nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 r 7252
2376 nr XXIII/154/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7253
2377 nr XXIII/155/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7253
2378 nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7254
2379 nr XXIII/144/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r 7256
2380 nr XXIII/145/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2009 r 7257
2381 nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 7257
2382 nr XXIII/147/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 7259
2383 nr XXIII/152/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie opłaty stałej za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem 7260
2384 nr XXIII/126/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 7260
INFORMACJA
2385 aneks zawarty w dniu 27 października 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2008 r. na powierzenie prowadzenia zadań publicznych przez miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 7261
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-01
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]