Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 151 Bydgoszcz, 24 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2297 nr XX/128/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 r 7059
2298 nr XX/129/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7060
2299 nr XX/130/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień podatkowych 7060
2300 nr XX/131/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r 7062
2301 nr XXVI/92/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 7063
2302 nr XXVI/93/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrony dróg 7063
2303 nr XXVI/94/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 7064
2304 nr XXVI/95/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 7064
2305 nr XXVI/98/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 7065
2306 nr XXVI/99/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 7065
2307 nr XXVI/100/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7066
2308 nr XXV/154/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest gmina Miasto Chełmno 7068
2309 nr XXIV/139/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/108/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Gostycyn 7069
2310 nr XXX/109/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy 7069
2311 nr XXXII/155/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7071
2312 nr XXII/130/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obszar położony pomiędzy ulicą Bydgoską, Ks. Frelichowskiego i południowo-zachodnią granicą administracyjną miasta Chełmży 7072
2313 nr XXIX/120/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 7128
2314 nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 7131
2315 nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 7132
2316 nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009 7133
2317 nr XXII/108/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2009 r 7134
2318 nr XXII/109/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty 7134
2319 nr XXII/110/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7134
2320 nr XXII/111/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7137
2321 nr XXII/112/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 7138
2322 nr XXII/113/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku rolnego, deklaracji w sprawie podatku leśnego, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego 7139
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-26
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]