Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 145 Bydgoszcz, 13 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2211 nr XXI/106/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice, w jednostce strukturalnej (w części wsi) Papowo Toruńskie 6791
2212 nr XXI/107/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej (w części wsi) Ostaszewo 6795
2213 nr XVIII/148/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 6800
2214 nr XX/137/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Potok, część działki o nr ewidencyjnym 104 6802
2215 nr XV/89/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Bobrowniki lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6807
2216 nr XXII/137/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr V/24/2007 Rady Gminy Wielgie z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie 6809
2217 nr XXII/139/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 września 2008 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury 6809
2218 nr XX/113/08 Rady Gminy Radomin z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2009 6811
2219 nr XVI/82/08 Rady Gminy Koneck z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam na terenie i obiektach będących mieniem komunalnym 6812
2220 nr XXVI/546/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 6812
2221 nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 6814
2222 nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6815
2223 nr XVIII/146/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 6815
2224 nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Pakości i nadania jej statutu 6816
2225 nr XVIII/149/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość 6818
2226 nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 6819
2227 nr XVIII/154/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości 6819
2228 nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6820
2229 nr XVIII/157/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakość 6820
2230 nr XVII/93/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania, oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 6821
POROZUMIENIE
2231 zawarte w dniu 28 października 2008 r. pomiędzy gminą Radziejów, gminą Dobre, gminą Zakrzewo, gminą Koneck w sprawie budowy międzygminnej ścieżki pieszo-rowerowej Radziejów-Dobre-Zakrzewo-Koneck 6822
INFORMACJA
2232 z dnia 15 października 2008 r. Starosty Rypińskiego w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Rypinie 6823
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]