Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2155 nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 6384
2156 nr XVII/134/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kamień Krajeński 6386
2157 nr XXIII/170/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych najemcom tych lokali 6386
2158 nr XXI/106/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie 6388
2159 nr XXI/210/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Inowrocławia kategorii drogi powiatowej 6388
2160 nr XXII/121/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole 6390
2161 nr XVII/120/2008 Rady Gminy w Obrowie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 6391
2162 nr XIX/115/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 6391
2163 nr XIX/117/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 września 2008 r. wprowadzająca zmianę do uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6392
2164 nr XXVIII/368/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLII/470/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 6393
2165 nr XXVIII/372/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6393
2166 nr XXX/149/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 6395
2167 nr XXX/151/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu 6395
2168 nr XXIII/326/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Inowrocław 6398
2169 nr XXIII/327/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic położonych w Inowrocławiu i ustalenia ich przebiegu 6406
2170 nr XXIII/328/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy położonej w Inowrocławiu i ustalenia jej przebiegu 6408
2171 nr XXIII/331/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Inowrocław 6410
2172 nr XXIV/99/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6411
2173 nr 182/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2009 6411
2174 nr 64/434/08 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 3 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2008 r 6412
2175 nr XX/115/08 Rady Gminy Radomin z dnia 13 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku 6415
2176 nr XVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6416
2177 nr XVIII/199/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 6416
POROZUMIENIA:
2178 zawarte w dniu 30 września 2008 r. w Radziejowie pomiędzy gminą Radziejów a miastem Radziejów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 6416
2179 zawarte w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 6417
2180 zawarte w dniu 11 października 2008 r. we Włocławku pomiędzy miastem i gminą Piotrków Kujawski a miastem Włocławek w sprawie dotacji celowej na rok kalendarzowy 2008 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców 6418
INFORMACJE:
2181 rozporządzenie nr 2/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie z dnia 20 października 2008 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 6418
2182 z dnia 22 października 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-57(6)/2008/715/IV/JP zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła 6419
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]