Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 17 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2048 nr 350/2008 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw oceny i weryfikacji strat i szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, powstałych wyniku wystąpienia stanów noszących znamiona klęski żywiołowej, rozwoju gwałtownych zjawisk atmosferycznych, awarii technicznych, zwalczania i usuwania ich skutków oraz nadzoru nad realizacją procesów odbudowy 6088
UCHWAŁY:
2049 nr XVIII/126/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baruchowie i zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury 6089
2050 nr XXI/104/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 6092
2051 nr XX/75/08 Rady Gminy Kowal z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu 6093
2052 nr XX/76/08 Rady Gminy Kowal z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 6094
2053 nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 6094
2054 nr XXIV/184/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych wobec osób fizycznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie miasta Lipna lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych 6095
2055 nr XVI/116/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dla uczniów techników i szkół zawodowych dla młodzieży prowadzonych przez powiat żniński w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu 6096
2056 nr XXIII/133/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/188/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie 6098
2057 nr XXIII/134/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 września 2008 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie 6099
2058 nr XXXVI/500/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania wiaduktowi nazwy 6102
2059 nr XXXVI/508/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011 6103
2060 nr XXIII/131/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych których zarządcą jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego 6103
2061 nr XXIII/132/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 6104
2062 nr XXIV/139/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2008-2012 6106
2063 nr XX/112/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 6110
2064 nr XX/113/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 6110
2065 nr XVI/201/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przebiegu drogi powiatowej nr 2917C Szatki 6112
2066 nr XVI/202/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 6114
2067 nr XVI/203/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej 6114
2068 nr XXIII/151/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 6115
2069 nr 118/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo 6118
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2070 z dnia 6 października 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbójno przeprowadzonych w dniu 5 października 2008 r 6119
POROZUMIENIE
2071 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 6119
INFORMACJE:
2072 z dnia 1 października 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-54(6)/2008/388/VII/MJ zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6120
2073 z dnia 3 października 2008 r. Starosty Brodnickiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali obrębów ewidencyjnych od 1 do 12 wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej miasta Brodnicy 6123
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-20
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-20
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]