Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 02 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1992 nr XXVIII/178/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmża 5907
1993 nr XXIX/138/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu placów targowych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 5907
1994 nr XXIX/142/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r., w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5909
1995 nr XXIX/144/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu 5909
1996 nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej W Nowem z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 5913
1997 nr XXVI/349/08 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią tj. Filii Ogólnej Nr 2 w Nakle nad Notecią 5913
1998 nr XXVI/355/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczącej 5914
1999 nr XXVI/361/2008 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 5914
2000 nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem 5914
2001 nr XXI/140/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5915
2002 nr XIX/94/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 5915
2003 nr XXIV/142/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 5916
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2004 z dnia 22 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 5917
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2005 nr 15/08 z dnia 26 września 2008 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Ciechocin przed upływem kadencji 5917
POROZUMIENIA:
2006 zawarte dnia 27 sierpnia 2008 r. w Inowrocławiu pomiędzy Burmistrzem Pakości a Prezydentem Miasta Inowrocławia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu, zmienionego zarządzeniami nr 3/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r. i nr 38/2004 z dnia 19 marca 2004 r 5921
2007 zawarte w dniu 29 sierpnia 2008 r. w Świeciu pomiędzy gminą Świecie a powiatem świeckim przekazanie przez gminę Świecie powiatowi świeckiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego tj. przekazanie uprawnień organu prowadzącego przedszkole 5921
2008 aneks nr 1 zawarty w dniu 29 sierpnia 2008 r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz i Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 5922
INFORMACJE:
2009 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 września 2008 r. na temat obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5923
2010 zarządzenie nr 24/2008 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 11 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego 5923
2011 ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 25 września 2008 w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 5926
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]