Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 01 wrzesień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1871 nr 318/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płużnica 5463
UCHWAŁY:
1872 nr XXI/157/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5465
1873 nr XIII/89/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Brzozowo (Br 3) gmina Kijewo Królewskie 5466
1874 nr XVIII/70/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 5472
1875 nr XVIII/71/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 5473
1876 nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świedziebnia 5473
1877 nr XVIII/73/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5478
1878 nr XVI/103/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 5479
1879 nr XVI/107/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Jeżewo 5480
1880 nr XVIII/91/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Świekatowie 5483
1881 nr XV/77/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 5483
1882 nr XXII/128/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 lipca 2008 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 5484
1883 nr XX/203/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia flagi powiatu inowrocławskiego oraz zasad jej używania 5486
1884 nr XXII/110/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2008 r 5489
1885 nr XX/105/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5489
1886 nr XXIII/73/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza 5489
1887 nr XXIII/75/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 5490
1888 nr XX/116/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiek 5490
1889 nr XXII/125/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5494
1890 nr XX/41/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadki 5494
POROZUMIENIA:
1891 aneks z dnia 16 czerwca 2008 r. do Porozumienia zawartego dnia 3 stycznia 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5496
1892 aneks z dnia 16 czerwca 2008 r. do Porozumienia zawartego dnia 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5496
1893 aneks z dnia 16 czerwca 2008 r. do Porozumienia zawartego dnia 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5497
1894 aneks z dnia 26 czerwca 2008 r. do Porozumienia zawartego dnia 3 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5497
1895 z dnia 15 lipca 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5498
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-03
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]