Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 28 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1849 nr XVII/85/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych gminy Wąpielsk 5423
1850 nr XV/79/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Górzno 5424
1851 nr XX/196/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość 5425
1852 nr XX/197/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r 5427
1853 nr XVIII/101/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Waganiec 5428
1854 nr XVIII/102/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Waganiec 5428
1855 nr 67/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Włocławskiemu Centrum Kultury 5429
1856 nr 68/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku 5431
1857 nr 69/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Włocławskiemu Ośrodkowi Edukacji i Promocji Kultury we Włocławku 5433
1858 nr 70/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku 5435
1859 nr 71/XIX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania i pozbawiania tytułu 5437
1860 nr 362/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 5437
1861 nr 365/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia 5443
1862 nr 372/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów 5444
1863 nr XVII-93/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola samorządowego w Nieszawie 5454
1864 nr XX/164/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno 5455
1865 nr XX/165/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub zespole szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 5456
1866 nr XXI/113/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Branica w gminie Bukowiec 5456
1867 nr XVII/110/2008 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych 5457
POROZUMIENIA:
1868 nr WZK.II.342-20/2008 zawarte w dniu 30 czerwca 2008 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz i powiatem bydgoskim w sprawie utworzenia Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz określenia realizacji wspólnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 5457
1869 zawarte w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy gminą Zbójno i powiatem golubsko-dobrzyńskim w sprawie przystąpienia do realizacji Inwestycji wspólnej na terenie drogi powiatowej 5459
INFORMACJA
1870 ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2008 r. Starosty Tucholskiego w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Tucholi 5460
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-29
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]