Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 26 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1830 nr XX/191/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 5383
1831 nr XXXIV/473/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy 5383
1832 nr XX/295/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 5386
1833 nr XX/297/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011 5386
1834 nr XX/298/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Inowrocław 5387
1835 nr XX/306/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia 5389
1836 nr XX/307/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie statutu 5391
1837 nr XX/308/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie połączenia Osiedla 5400
1838 nr XX/309/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5402
1839 nr XX/310/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5404
1840 nr XX/311/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5406
1841 nr XX/312/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5408
1842 nr XX/313/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5410
1843 nr XX/314/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla 5412
1844 nr XIII/92/08 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nicwałdzie 5414
1845 nr XV/13/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5414
1846 nr XV/16/2008 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 5416
1847 nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz ustalenia opłat z tego tytułu 5416
1848 z dnia 29 lipca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172-ZTO-A/209/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5418
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-26
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]