Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 04 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1634 nr XIX/111/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udziale dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 4935
1635 nr XIV/123/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Solec Kujawski 4937
1636 nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski 4938
1637 nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w spawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Solec Kujawski 4940
1638 nr XVII/106/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz zawierania kolejnych umów 4940
1639 nr XXVI/188/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez gminę Żnin dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Żnin 4942
1640 nr XXVI/192/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia symbolu gminy Żnin w postaci hejnału Żnina 4944
1641 nr XXII/135/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy miasta Chełmna oraz uchwałę nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r 4946
1642 nr XX/96/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Wielka Nieszawka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 4947
1643 nr XVII/125/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 4948
1644 nr XXV/105/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 4950
1645 nr XXVI/168/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie określenia na terenie gminy Chełmża górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4952
1646 nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie gminy Chełmża 4952
1647 nr XVII/73/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 4954
1648 nr XXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4955
1649 nr XXIII/236/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kruszwica na lata 2008-2012 4956
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1650 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z siedzibą w mieście Włocławek 4963
INFORMACJE:
1651 z dnia 7 lipca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/824-ZTO/81/W/OPO/2008/AJ oraz nr PCC/870-ZTO/81/W/OPO/2008/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Brun-Pol Pomorze Kujawy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4968
1652 z dnia 8 lipca 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706-ZTO-A/537/W/OPO/2008/AJ oraz nr PCC/734-ZTO-A/537/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany formy prawnej oraz zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4969
1653 z dnia 18 lipca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-19(9)/2008/740/III/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa MONDI ŚWIECIE S.A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4970
1654 z dnia 25 lipca 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 25 lipca 2008 r. nr WCC/383-ZTO-C/1333/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Toruńską Energetykę Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4975
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-06
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]