Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 31 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1593 nr XXI/136/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających powiatowi lipnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 4588
1594 nr XX/150/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dniem 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna 4589
1595 nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina miasta Lipna 4589
1596 nr XVII/82/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 4591
1597 nr XVII/129/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich 4591
1598 nr XVI/91/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie 4591
1599 nr XII/199/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4592
1600 nr XX/190/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 4593
1601 nr XX/193/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 4593
1602 nr XIX/119/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4594
1603 nr 52/341/08 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego 4599
1604 nr XV/84/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie 4599
1605 nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 4600
1606 nr XIX/113/2008 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Choceń 4600
1607 nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół we Wtelnie 4601
1608 nr XXIII/137/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 4601
1609 nr XXII/256/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota 4602
1610 nr XVI/176/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Brodnicy 4602
1611 nr 129/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4603
1612 nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność gminy Pakość i zasad udzielenia bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców 4604
1613 nr XIX/37/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Sadki 4604
1614 nr XIV/83/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz warunków i sposobów ich przyznawania 4605
1615 nr XXII/68/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 4606
1616 nr XIX/119/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 4607
1617 nr XXIV/467/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 4609
1618 nr XXIV/470/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ograniczenia populacji czapli siwej Ardea cinerea i kormorana czarnego Phalacrocorax carbo 4610
1619 nr XXIV/471/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4611
1620 nr XXIV/473/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu 4612
1621 nr XIV/75/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej dokonujących przekwalifikowania przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007) 4616
1622 nr XXII/235/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich trybu pobierania 4616
1623 nr XXII/237/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kcynia 4617
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1624 z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r 4618
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
1625 z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 4618
1626 z dnia 30 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rojewo 4619
1627 z dnia 7 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 4619
1628 z dnia 17 lipca 2008 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy 4620
POROZUMIENIA:
1629 aneks nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy Janem Graczkowskim - Starostą Bydgoskim a Romanem Jasiakiewiczem 4620
1630 zawarte w dniu 11 czerwca 2008 r. pomiędzy powiatem włocławskim, a miastem Kowal, w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany kategorii i przebiegu dróg 4621
1631 zawarte w dniu 18 czerwca 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Chełmno, a powiatem chełmińskim, w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez gminę Miasto Chełmno zadań z zakresu edukacji publicznej powiatowi chełmińskiemu 4622
1632 zawarte w dniu 14 lipca 2008 r. w Grudziądzu pomiędzy powiatem a gminą-miasto Grudziądz dot. zapewnienia przez gminę-miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom powiatu grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej 4622
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-01
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]