Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 18 lipiec 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1333 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno 3523
UCHWAŁY:
1334 nr VI/43/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Nieszawie 3525
1335 nr VI/44/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców 3525
1336 nr VI/45/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 3526
1337 nr VIII/46/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rogowo 3527
1338 nr IX/50/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/07 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rogowo 3529
1339 nr VI/70/07 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia 3530
1340 nr VIII/92/07 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia 3535
1341 nr VIII/94/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich trybu pobierania 3535
1342 nr IX/43/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu rypińskiego 3537
1343 nr VIII/47/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu kąpieliska gminnego i plaży w Brzuzem 3538
1344 nr VIII/40/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic 3539
1345 nr VIII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016 3539
1346 nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie 3541
1347 nr VI/29/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu grudziądzkiego 3545
1348 nr VI/31/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego 3546
1349 nr VIII/61/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3547
1350 nr X/55/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Chełmna w latach 2007-2011 3547
1351 nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji sołectwa Huta Padniewska oraz zmiany granic sołectw: Palędzie Dolne i Padniewo 3550
1352 nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno, korzystających z opieki zdrowotnej 3551
1353 nr X/100/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią 3552
1354 nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych placów zabaw 3552
1355 nr IX/44/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej - Gminna Biblioteka Publiczna w Świeciu nad Osą w instytucję kultury - Gminna Biblioteka Publicznaw Świeciu nad Osą 3553
1356 nr V/28/07 Rady Gminy Unisław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3554
POROZUMIENIA:
1357 zawarte w dniu 7 listopada 2006 r. w sprawie pokrycia kosztów pobytu dziecka w placówce – w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku pomiędzy gminą Miastem Włocławek, a gminą Brześć Kujawski 3556
1358 zawarte w dniu 12 czerwca 2007 r. w sprawie pokrycia kosztów pobytu dziecka w placówce – w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku pomiędzy gminą Miastem Włocławek a gminą Brześć Kujawski 3557
1359 zawarte dnia 28 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad wsparcia finansowego powiatu włocławskiego w przeprowadzeniu modernizacji części lokali przeznaczonych do wynajęcia dla powiatu włocławskiego na okres 10 lat na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu, pomiędzy powiatem włocławskim, a gminą i miastem Lubraniec 3557
INFORMACJE:
1360 ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 3558
1361 ogłoszenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 3559
1362 informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego 3559
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-19
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-19
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]